Ốc vít đầu Titanium Phillips

Ốc vít đầu Titanium Phillips
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Ốc ren đầu chìm Titanium Cross

Ốc vít đầu Titanium Phillips

Mô tả của DIN965.jpg

Bản vẽ của DIN965.jpg

Yêu cầu thông tin