Chúng tôi sản xuất nhiều loại tiêu chuẩn và khách hàng titanium vít, Titan Bu lông, Titan hạt, vòng đệm Titan và Titan tùy chỉnh phần cho xe gắn máy. Các bộ phận xe gắn máy bán bể Titan của chúng tôi là Titan banjo Bu lông, Titan gốc Bu lông, Titan phanh cánh quạt Bu lông và Titan mặt bích Bu lông với lỗ.