Chúng tôi sản xuất nhiều loại tiêu chuẩn và khách hàng titanium vít, Bu lông Titan, Titan hạt, Titan vòng đệm Titan tùy chỉnh phụ tùng cho xe gắn máy. Các bộ phận xe gắn máy nóng bán Titan của chúng tôi là Titan banjo Bu lông, Titan gốc Bu lông, Titan phanh rotor Bu lông và Titan bích Bu lông với lỗ.