Chúng tôi cũng chuyên trong tất cả tinh khiết và hợp kim loại Titan mill sản phẩm trong hình thức khác nhau, bao gồm quán bar Titan & que, Titan ống & ống, Titan tờ & tấm, Titan dây và hình dạng khác để ASTM, ASM, MIL đặc điểm kỹ thuật.