Một nửa Thread Titan hình lục giác đầu Bu lông

Một nửa Thread Titan hình lục giác đầu Bu lông
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Một nửa Thread Titan hình lục giác đầu Bolt

/Một nửa Thread Titan Hex đầu Bu lông

DIN931 Description.jpg

DIN931 Drawings.jpg

Yêu cầu thông tin