Để đáp ứng khách hàng và thị trường nhu cầu, XL Titan nghiên cứu và phát triển các loại sản phẩm mới, chẳng hạn như Titan bánh, Titan fender, vv.